Hướng dẫn sử dụng DataEnergy cho Sở Công Thương

  • 15/12/2021

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng Quốc gia dành cho các Sở Công Thương!


Hướng dẫn sử dụng DataEnergy cho Cơ sở sử dụng năng lượng

  • 15/12/2021

Hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cho khối cơ sở, cơ quan đơn vị sử dụng năng lượng!