Hướng dẫn sử dụng DataEnergy cho Sở Công Thương

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng Quốc gia dành cho các Sở Công Thương!

I...... GII THIỆU.. 1

1........ Mc đích và ý nghĩa ca Tài liu: 1

2........ Phm vi i liu: 1

3........ Các thut ng và t viết tt 1

II..... GII THIỆU CÁC CHỨC NĂNG.. 1

1........ Đăng nhp, đăng xut h thống. 1

2........ Các chc năng cho S công thương. 1

III.   HƯNG DN SỬ DNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THNG.. 2

1........ Đăng nhp h thống. 2

2........ Quản lý danh mục. 3

2.1.   Quận/huyện. 3

2.2.   Doanh nghiệp. 5

3........ Báo cáo của DN.. 8

3.1.   Báo cáo kiểm toán năng lượng. 8

3.2.   Báo cáo SDNL hàng năm.. 13

3.3.   Báo cáo Kế hoạch SDNL hàng năm.. 18

3.4.   Báo cáo Kế hoạch SDNL 5 năm.. 24

3.5.   Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng. 30

4........ Báo cáo tổng hợp. 35

4.1.   Số liệu báo cáo DN theo TOE. 35

4.2.   Số liệu báo cáo DN.. 36

4.3.   TH năng lượng tiêu thụ năm của DN.. 36

4.4.   Thống kê báo cáo của DN.. 37

5........ Báo cáo của SCT.. 37

5.1.   Báo cáo tổng hợp danh sách CSSDNLTĐ.. 37

5.2.   Báo cáo tình hình tuân thủ luật 42

5.3.   Báo cáo tình hình thực hiện định mức SEC.. 50

5.3.1. Ngành Bia và nước giải khát 50

5.3.2. Ngành CN thép. 54

5.3.3. Ngành nhựa. 59

5.3.4. Ngành sản xuất giấy. 63

5.3.5. Ngành CN chế biến thủy sản. 66

5.3.6. Ngành sản xuất đường mía

Tải về hướng dẫn chi tiết tại: Hướng dẫn sử dụng - SCT

  • 15/12/2021 16:08