Hướng dẫn sử dụng DataEnergy cho Cơ sở sử dụng năng lượng

Hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia cho khối cơ sở, cơ quan đơn vị sử dụng năng lượng!

I...... GII THIU.. 2

1........ Mc đích và ý nghĩa ca Tài liu: 2

II..... GII THIU CÁC CHỨC NĂNG.. 2

1...... Đăng nhp, đăng xut h thống. 2

2........ Các chc năng cho Doanh nghiệp: 2

III.   HƯNG DN SỬ DNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THNG.. 3

1........ Đăng nhp h thống. 3

2........ Quản lý báo cáo. 4

2.1.   Báo cáo sử dụng năng lượng hàng năm.. 4

2.2.    Báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm.. 8

2.3.   Báo cáo Kế hoạch sử dụng năng lượng 5 năm.. 49

2.4.   Báo cáo kiểm toán năng lượng. 77

2.5.   Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng. 109

3........ Thông tin doanh nghiệp. 178

4........ Đổi mật khẩu. 178

5........ Sản phẩm.. 179

6........ Giải pháp TKNL.. 181

Tải về hướng dẫn chi tiết tại: Hướng dẫn sử dụng - DN

  • 15/12/2021 16:02